Library Hours
ST.(Kiryu)
May 2013
5/1yWedz 9:00-22:00
5/2yThuz 9:00-22:00
5/3yFriz closed
5/4ySatz closed
5/5ySunz closed
5/6yMonz closed
5/7yTuez 9:00-22:00
5/8yWedz 9:00-22:00
5/9yThuz 9:00-22:00
5/10yFriz 9:00-22:00
5/11ySatz 10:00-18:00
5/12ySunz closed
5/13yMonz 9:00-22:00
5/14yTuez 9:00-22:00
5/15yWedz 9:00-22:00
5/16yThuz 9:00-22:00
5/17yFriz 9:00-22:00
5/18ySatz 10:00-18:00
5/19ySunz closed
5/20yMonz 9:00-22:00
5/21yTuez 9:00-22:00
5/22yWedz 9:00-22:00
5/23yThuz 9:00-22:00
5/24yFriz 9:00-22:00
5/25ySatz 10:00-18:00
5/26ySunz closed
5/27yMonz 9:00-22:00
5/28yTuez 9:00-22:00
5/29yWedz 9:00-22:00
5/30yThuz 9:00-22:00
5/31yFriz 9:00-22:00

1.Next Month
2.Med Lib (Showa)
3.Aramaki Lib

0.Top